พื้น SPC ลายหิน โถงอาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาใหญ่